Tel: 504 336 480

Oferta porad prawnych

Działalność Kancelarii adwokat Bożeny Zięby wyróżnia się kompleksową propozycją współpracy, z której skorzystać mogą zarówno klienci indywidualni, jak również podmioty gospodarcze (klienci biznesowi). Obsługa zawsze realizowana jest w odniesieniu do charakteru sprawy, jej stopnia zawiłości oraz interesów Klienta. Dbając o jego ogólne dobro, Kancelaria realizuje usługi zarówno w zakresie zagadnień prawa cywilnego, administracyjnego czy kodeksu karnego. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w przypadku takich sytuacji jak rozwód, spór z dotychczasowym wspólnikiem biznesowym, konflikt rodzinny etc., do głosu dochodzą emocje. Wsparcie prawnika pozwoli uniknąć niewłaściwych kroków, a co za tym idzie – podjąć działania mające na celu skuteczne zabezpieczenie Państwa interesów. Zgłaszając się do naszej Kancelarii w Rzeszowie bądź kontaktując się z nami drogą elektroniczną, mogą Państwo skorzystać z realizowanego przez Kancelarię doradztwa. Porady prawne służą nie tylko wyjaśnieniu obecnego stanu faktycznego danego problemu, ale także wskazaniu właściwych dla konkretnej sprawy rozwiązań. Oczywiście Kancelaria świadczy nie tylko porady, ale realizuje pomoc poprzez kompleksową obsługę, obejmującą także reprezentowanie Klienta w toku postępowania, sporządzenie pism procesowych i pozaprocesowych etc.

Prawo Cywilne

Kancelaria reprezentuje Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi w sprawach obejmujących prawo cywilne i gospodarcze.

 • Prawo Rzeczowe
  • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania,
  • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
  • sprawy o ustanowienie służebności,
  • sprawy o zniesienie współwłasności,
  • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
  • sprawy o eksmisję,
 • Prawo Zobowiązań
  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy o odszkodowania,
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów,
  • reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi
 • Prawo Spadkowe
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawy o dział spadku,
  • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych,
  • sprawy o zachowek,
  • stwierdzenie nieważności testamentu,

Prawo Karne

Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje w szczególności:

 • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym a także w postępowaniu wykonawczym,
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • składanie wniosków dowodowych i wniosków o zmianę i uchylenie środków zapobiegawczych,
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia oraz o przestępstwa karno-skarbowe
 • Prawo Wykonawcze
  • o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
  • o dozór elektroniczny,
  • sprawy o odroczenie wykonania kary,
  • sprawy o przerwę w odbywaniu kary,
  • sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary,
  • sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego,
  • sprawy o orzeczenie kary zastępczej,
  • sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności,
  • sprawy o zatarcie skazania,
  • sprawy o ułaskawienie
 • Prawo Wykroczeń
  • obrony w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe,
  • reprezentacji osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

Prawo Rodzinne

Kancelaria zakresem świadczonej pomocy prawnej w szczególności obejmuje:

 • sprawy o rozwód i separację oraz unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku małżeńskiego,
 • sprawy o przysposobienie, jego rozwiązanie i unieważnienie,
 • sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy związane z ustalaniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy o alimenty, ( alimenty na dzieci, prawo alimentacyjne małżonka),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy związane z uznaniem w Polsce zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych.

Prawo Pracy

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

 • reprezentowania pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacji w sprawach odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • reprezentacji w sprawach o przywrócenie do pracy,
 • reprezentacji w sprawach uzyskania odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, a także w sprawach dotyczących pozostałych stosunków pracowniczych (wynagrodzenie za pracę i inne),
 • reprezentację w sprawach o mobbing oraz związanych z problemem dyskryminacji w pracy,
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

Prawo Administracyjne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności zapewnia:

 • pomoc prawną przed organami administracji publicznej, w tym również samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
 • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie pism m.in. zażaleń, odwołań oraz skarg

Windykacja Należności

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach windykacji należności. W ramach tej specjalizacji Kancelaria:

 • sporządza wezwania do zapłaty,
 • reprezentuje Kientów podczas negocjacji,
 • sporządza pozwy,
 • reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym
Kancelaria Adwokacka Adwokat Bożena Zięba 504 336 480 bozenazieba.kancelaria@gmail.com
al. J. Piłsudskiego 17/9 35-074 Rzeszów woj. podkarpackie

Adwokat w Sieniawie

Adres:
ul. Kazimierza Wielkiego 1/39
37-530 Sieniawa
tel. 504 336 480
Powrót do góry